جلوگیری از باج افزار

چگونه امسی سافت از حملات باج افزاری جلوگیری می کند؟
باج افزار
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
چگونه امسی سافت از حملات باج افزاری جلوگیری می کند؟
امسی سافت در بحث مبارزه با حملات باج افزاری یک رهبر جهانی است. ما یکی از شرکای پروژه no more ransom هستیم و همواره به...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.