جلوگیری از باج افزارها

9 روش جهت شناسایی و جلوگیری از باج افزارها
باج افزار
۱۴۰۰/۰۹/۲۵
9 روش جهت شناسایی و جلوگیری از باج افزارها
اگرچه مکانیزم باج افزارها هر روز پیچیده تر می شود، اما لازم به یادآوری است که باج افزارها نیز همواره از قوانینی تبعیت می کنند...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.